G-96XS9K9F19
  1. Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Met de nieuwe Arbowet komt er meer aandacht voor preventie van verzuim en beroepsziekten. Het doel is arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin krijgen bedrijfsartsen een belangrijke rol en meer verantwoordelijkheden. Ook de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt.

Wat verandert er?

Werknemers hebben vrije toegang tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Het moet dan wel gaan om werkgerelateerde aandoeningen of het voorkomen daarvan. Dit spreekuur van de bedrijfsarts is het arbeidsomstandigheden spreekuur.

De bedrijfsarts krijgt meer ruimte om de werkplek te bezoeken. Zo kunnen medewerkers die met dezelfde klachten uitvallen voor de bedrijfsarts aanleiding zijn om de werkplek te bezoeken. Ook als de bedrijfsarts twijfelt of klachten werkgerelateerd zijn kan een werkplek bezoek soms uitsluitsel geven.

Werknemers die twijfelen over het oordeel van de bedrijfsarts krijgen het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts buiten de organisatie van de Arbodienst.

De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Elk bedrijf is nu al verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker voert taken uit op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de onderneming. Nieuw is dat de OR instemmingsrecht krijgt bij de keuze en de rol van de preventiemedewerker.

Alle afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een basiscontract. In het basiscontact wil de overheid dat werkgevers hun werknemers deskundige verzuimbegeleiding bieden bij ziekte, de RI&E laten toetsen en een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden. In het basiscontract moet ook beschreven worden de vrije toegang tot de bedrijfsarts, het bezoek van de bedrijfsarts aan de werkplek, de second opinion, de samenwerking tussen casemanager en bedrijfsarts, het overleg tussen bedrijfsarts en werknemersvertegenwoordiging en de wijze waarop de bedrijfsarts beroepsziekten kan melden.

Het Vakcentrum ZorgPortaal handelt al direct in lijn met de nieuwe wet. Voor lopende contracten die afwijken van de Nieuwe Arbowet geldt een overgangstermijn. Deze contracten mogen nog tot een jaar na inwerkingtreding, dus tot 1 juli 2018 van kracht blijven.